1. Rie valgt- Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt ifølge varslet.
  2. Formandens beretning 2017

2017 har været et begivenhedsrigt år for Valbjerggaard Sportsrideklub. Med nye kræfter i bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2017 kom der grundlag for at skabe endnu flere arrangementer end i 2016. Alt vi laver sker ud fra, at vi ønsker klubben skal være et sted, hvor medlemmerne kan lide at være, og hvor vi sætter pris på hinanden og ridesporten med alle dens forskellige udtryk. Derfor har bestyrelsen i 2017 søgt at arbejde med mange forskellige tiltag.

Klubben er vokset i antallet af medlemmer med en øgning på næsten 30% i forhold til 2016, kan vi godt være tilfredse med vores medlemstal. Jeg kan kun håbe på, at vi kan fastholde disse nye medlemmer og skaffe endnu flere.

Året startede ud som vi sluttede 2016 med særlig fokus på optagelse i DRF. Som jeg sagde i min beretning for 2016, så kommer alt ikke af sig selv uden hårdt arbejde. Derfor var vi i bestyrelsen særligt glade i marts hvor det lykkedes at få Valbjerggaard Sportsrideklub optaget i DRF. Alle ”hakker” kunne endelig sættes ud fra alle optagelseskravene og efter et optagelsesmøde med en DRF-konsulent og godkendelse fra distriktet modtog jeg optagelsesbrevet d. 29. marts. Det betyder, at stævneryttere blandt andet kan ride for VASK, rideskolen kan deltage i Elevcup, og vi får glæde af hele det netværk og hjælp, der følger med DRF deriblandt også medlemskab af DIF. Desværre kan vi også allerede se, at medlemskabet af DRF også kan skabe bekymringer i klubben, da en større kontingentstruktur ændring er trådt i kraft for 2018. Det har desværre ikke været muligt at forudsige, hvilken betydning denne ville få for VASK før nu. Dette vil vi komme nærmere ind på, når økonomien gennemgås i dag.

I breddeudvalget er der arbejdet hårdt på at skabe samvær og sammenhold mellem medlemmerne. Vi har arbejdet med sociale arrangementer som fastelavn, halloween og åben rideklub i anledningen af 100 året for DRF.

Der er har været afholdt 4 stævneweekender med dressur og spring. Her er vi i bestyrelsen særligt glade for samarbejdet med Grønsunds Idrætsefterskole, som stiller faciliteter til rådighed for klubben til blandt andet stævner. Uden denne mulighed for at afholde indendørsstævner, ville vi være nødsaget til at skære i antallet af stævnedage, da udendørsstævner i den ene halvdel af året er udelukket. En forsmag på dette fik vi til e-stævnet og klubmesterskabet i september, hvor vi endte med at aflyse mesterskabsklasserne i spring pga. af styrtregn. Det er bestyrelsens ønske, at vi forsat har dette samarbejde med IEG til glæde for både dem og os.

Som et nyt tiltag i 2017 har vi afholdt en Trec og agillity dag i juni. Det var en stor succes for både klubben og deltagerne. Dette kommer vi bestemt til at se mere til i 2018. Disse breddeaktiviteter er med til at opfylde klubbens formål om at uddanne børn, unge og voksne i omgangen med heste. Flere af aktiviteterne har grundlag i miljøtræning og træner ryttere og heste i alsidig ridning. Det er mit indtryk, at disse discipliner bliver mere og mere populære samt giver grundlag for en udvidelse af stævneaktiviteter for klubben. Det vil være aktiviteter, som kan give klubben mulighed for at opnå certificering som Breddeklub.

Også i 2017 har der været afholdt arbejdsdage for de daglige brugere af faciliteterne dette være både privatryttere samt rideskoleelever. I 2017 har der været særligt fokus på udendørsarealerne. De kræver en grundig oprydning og klargøring før udendørssæsonen starter og vores hjemmestævner. Biksen har krævet en ny dør og Dåsen har fået en grundig omrokering. For at vi alle synes, der er hyggeligt og rart på Valbjerggaard kræver det, at der kommer flere end ”de faste” til disse arbejdsdage. Jo flere vi er, jo nemmere går det. Det er for os alles skyld, så Klubben og Valbjerggaard Hestecenter i samarbejde kan skabe et attraktivt miljø, bestyrelsen kan derfor kun opfordre til, at man deltager i disse arbejdsdage.

Klubben udlejer skabene i Dåsen til ryttere. Når der kommer gang i brugen af skabene i dåsen, vil klubben opkræve 20 kr. om måneden, som vil gå til rengøring, således at alle bliver mødt med et pænt og rent sted at skifte tøj, opbevare udstyr mv. Dette er et tilbud til alle på Valbjerggaard.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke klubbens sponsorer gennem året. Det er en stor hjælp at blive mødt af hjælpsomhed og støtte til vores arrangementer. Uden disse ville klubbens økonomi ikke have været den samme, og mængden af aktiviteter ville have været betydelig færre. Om det er økonomisk støtte, præmiegaver eller materiale giver det klubben mulighed for at gøre endnu mere.

Desuden vil jeg takke bestyrelsen samt Line for det gode samarbejde vi har haft i 2017.

Jeg ser frem til et godt år i 2018 med håb om, at vi kan blive endnu flere medlemmer i vores lille klub.

  1. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren. Regnskabet er godkendt.
  2. Fastsættelse af kontingentet- bestyrelsens forslag er vedtaget. Herunder kan forslaget med begrundelse læses.

Indstilling til VASK Kontingent 2018

Pris
Medlemskontingent (hele året) 325,- kr.
VASKs venner ≥100,- kr.
Ved indmeldelse efter Klubmesterskabsstævne 150,- kr.

Motivation for kontingents struktur og satser

DRF har fra i år indført en ny måde at beregne medlemsklubbernes kontingent på. Gammel og ny struktur er visualiseret i nedenstående figur.

For VASK, betyder ændringen i at beregne medlemskontingentet på, at vi fra at have betalt ca. 7.500,- kr i 2017, kommer til at skulle betale ca. 11.000,- kr i 2018. Derudover skal vi som noget nyt betale 10,- per start på klubbens D-stævner til DRF. VASK havde i sidste år 4 D-stævnedage med ca. 30-40 starter per dag. Det vil med samme D-stævne aktiviteter betyde at D-stævnerne bliver 1.200-1.600,- kr. dyrere at afvikle.

Sagt på en anden måde går vi fra at DRF for hvert medlem af VASK sidste år fik ca.125,- kr. af hvert medlems kontingent, skal de i år have ca. 210,- af hvert medlems kontingent. Det efterlader ikke meget til VASK at arbejde for. Derfor indstiller betyrelsen til at kontingentet for 2018 sættes til 325,-. Udover den primære motivation, som foreligger via DRF,s nye kontingent struktur, er det også bestyrelsens ønske at vi både kan fastholde et højt aktivitetsniveau samtidig med at vi også vil gøre hvad vi kan for at skaffe facilitetsforbedringer. Bl.a. fremme tiltagene omkring trek/Ponygames m.m.

Samtidig vil vi foreslå at vi for nye medlemmer, som melder sig ind klubben efter klubmesterskabsstævnet (september), får medlemskab i klubben resten af det samme år til 150,- kr.

Bestyrelsen foreslår ligeledes at vi opfordrer passive medlemmer til at stoppe medlemskabet og i stedet indbetaler til VASKs Venner i stedet. På denne måde kan vi både fastholde vores støttepersoner og samtidig i øvrigt ikke skal videre føre nogle af disse penge til DRF.

Da vi skal til at betale en pris per starter til D-stævner, mener bestyrelsen at det er rimeligt at de, som deltager (det gælder jo også starter fra andre klubber) delvist betaler denne ekstra udgift. Derfor vil bestyrelsen lade prisen for D-stævner klasser stige med 5,- kr., til 85,- kr.

Nedenfor står den af bestyrelsen anbefalede priser for stævneklasser. Priserne er vejledende og kan af bestyrelsen ændres løbende.

Stævne Pris/kl.
Klubmester klasse 95,-
D-stævne 85,-
E-stævne 80,-
Breddestævne 60,-
Banetræningsstævne 30,-

 

  1. Forretningsordenen drøftet. Der drøftes muligheden for deltagelse i aktiv sommer i Guldborgsund.

Vi har deltaget i foreningernes dag i Nykøbing.

Ryttermærker: Line foreslår, at der bliver undervist i ryttermærker

Generalforsamlingen vedtager forretningsordenen.

  1. Ingen forslag. Spørgsmål til om klubben kan blive en køre & rideforening. Dette afvises pt. pga. omkostningerne ved at være med i en landsforening yderligere.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

John Steno genopstiller ikke,

Pernille Sørensen genopstiller- Valgt

Peter Iwaniewitcz stiller op- Valgt

  1. Suppleanter:

Britt Simonsen genopstiller- Valgt

Anna Hvid stiller op- Valgt

  1. Reviser:

Lotte er valg, vi formoder at hun ikke genopstiller, da vi ikke har hørt fra hende

Niels Hvid stiller op- Valgt

Revisorsuppleant:

John Steno- Valgt

Ønske om at få lavet vejen.

Line bringer udvalgstrukturen op. Ønske om at der laves følgende udvalg:  Dressurudvalg, Springudvalg, Breddeudvalg.

Bestyrelsen drøfter udvalgsstruktur. Adskilt breddeudvalg. Dressurudvalg, Springstævneudvalg.

Spørge Sabrina om Springudvalg.

Søger aktive medlemmer til at arrangere stævner- forældre. Maria og Dorthe vil også gerne. John og Diana vil gerne fortsat hjælpe.

Forslag om at lave skabeloner til hver type af arrangementer.

 

 

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling.

 

Referat generalforsamling 2018 docx